Oferujemy

zewnętrzne zamienne szybki ochronne z warstwą odporną na odpryski stopionego metalu stosowane w spawalnictwie, zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej i spełniające wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg normy PN-EN:166:2005 posiadające certyfikat oceny typu UE wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Jednostka Notyfikowana o numerze 1437

Wymiary

Zewnętrzna zamienna szybka ochronna przeciwodpryskowa
Opis wyrobu

Szybka szklana pokryta jest dwustronnie specjalnym niepalnym tworzywem odpornym na wysoką temperaturę, co zapobiega wklejaniu się podczas spawania odprysków stopionego metalu do szybki. Lekko żółty kolor szybki poprawia widzenie pola pracy zwłaszcza przy znacznym zadymieniu. Zastosowana warstwa przeciwodpryskowa zwiększa odporność szybki na rozbicie.Instrukcja użytkowaniaZalety szybek ochronnych przeciwodpryskowychZapewniamyProdukujemy również szybki ochronne bez warstwy przeciwodpryskowej o oznaczeniu 02 ZK 1 S CE posiadające certyfikat oceny typu UE